Utvalda material -50%
Läs mer
Köpvillkor

Köpvillkor

 Allmänna avtals och köpvillkor för Granitop 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

– Offerter: Offerter gäller mot antagande inom 15 dagar från offertdatum. (Utöver datumbundna rabatter och lagertömningskampanjer.)

– Pris: Angivna priser kan vara inkl. eller exkl. moms beroende avtalspartner. Fråga oss om detta inte är angivet på offerten.

– Produktinformation: Produktinformationens givna instruktioner rörande godset och dess handhavande skall noggrant iakttagas. Köparen är vidare skyldig att ställa sig till efterrättelse av de övriga anvisningar som säljaren kan uppställa. Överlämnande eller uppvisade prover eller bilder avser endast att utvisa materialets ungefärliga struktur, färg och ytbehandling. Avvikelse från provet kan förekomma. Anspråk får ej göras på att levererad sten i allt skall överensstämma med provet.

– Leveransklausul och leveranstid mm: Leveranstiden anges på offerten, detta är vad vi eftersträvar att hålla. Detta kan påverkas av våra leverantörer och underleverantörer . Vid försening av leveransen eller delar av leveransen upp till 6 veckor kan vi tyvärr inte kompensera förseningen. Med försening menas att säljaren inte kan leverera beställningen, om köparen inte kan ta emot leveransen detta betraktas inte som försening, i sådant fall bör köparen ändå betala slutfakturan. Om sen leverans påverkar övriga hantverkarnas bokade tider är säljaren inte skyldig att kompensera detta. Försenas leveransen mer än 6 veckor är köparen berättigad till skadestånd endast om särskild överenskommelse härom träffats skriftligen. Är godset sålt fritt säljaren lager exklusive emballage. Efter särskild träffad överenskommelse åtager sig säljaren att för köparens räkning anordna frakt och försäkring av godset.

Efter bekräftelse av beställningen och / eller överförande av förskottsinbetalningen bekräftar kunden att specifikationen, beskrivningen och ritningarna av beställningen är förståeliga och korrekta.

Leveranstiden börjar räknas efter att förskottsbetalningen har kommit oss tillhanda. Fullgörandetiden för beställningar gjorda av avtalsbaserade återförsäljare börjar räknas efter att beställningen har bekräftats.

När kunden önskar inte fortsätta med sin orderläggning efter uppmätning eller bekräftar inte beställningen inom 2 veckor efter besök av vår mätare, faktureras kunden för uppmätningstjänst.

Granitop märker sina produkter med sitt registrerat varumärke och logotyp. Märket är i storlek 14×60 mm eller 18×60 mm och det limmas på produktens framkant så nära hörnet som möjligt. Varje kund har rätt att ta bort logotypen. Den fästs med elastiskt lim utan att skada stenens yta.

Levererade produkter anses ha mottagits när beställaren har skrivit under mottagningshandlingen. Senare anspråk beaktas inte. Genom att ha betalat förskott anses beställaren ha godkänt Granitops leveransvillkor.

Att lagerföra beställningar/produkter i företaget Granitops lager är avgiftsbelagt fr o m dag 31. Som början av lagerföringsperioden räknas datum för beställningsbekräftelse. Lagerföringsavgiften per överskridet dygn är 3 % av beställningssumman.

Säljaren tar ut en påminnelseavgift ifall en betalningspåminnelse eller ett saldobesked måste skickas ut på grund av dröjsmål med fakturans betalning. Om betalningspåminnelsen ignoreras skickas fakturan vidare till inkasso med tillagd dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

 Ansvar för fel och garanti: Visar sig levererat gods vara behäftat med fel, för vilket säljaren är ansvarig, är säljaren skyldig att inom skälig tid i sitt val kostnadsfritt ersätta, reparera eller omarbeta det levererade godset, men Granitop är inte skyldig att på grund av felet betala ersättning eller skadestånd av någon som helst art. För det fall säljaren underlåter att avhjälpa fel när köparen reklamerat enligt ovan äger köparen dock själv efter avisering till säljaren avhjälpa felet på dennes bekostnad eller fodra avdrag på köpeskillingen. Anmärkningen mot levererad kvantitet skall göras inom åtta dagar efter godsets mottagande, medan anmärkning mot kvalitet, toleranser etc. skall göras omedelbart efter det att felet upptäckts. Göres ej sådan anmärkning, trots att köparen upptäckt eller glömt bort upptäcka felet, förlorar köparen rätten att kräva ersättning härför. Säljarens ansvar begränsas till att avse fel som påtalas inom 2 år efter godsets mottagande.
Om Granitop har fått uppdrag att demontera gamla bänkskivor, kan i vissa fall befintliga kakel, skåp skadas vårt ansvar är i detta fall begränsat.

Alla reklamationer med bildmaterial ska skickas skriftligt till följande adress –

– Force majeure: Skulle till följd av omständigheter, som nedan anges som befrielsegrund (force majeure) leveransens fullgörande hindras, försvåras eller försenas, fritager sig säljaren från allt ansvar och förbehåller sig att efter eget val, helt eller delvis häva avtalet eller uppskjuta leveransen med en av omständigheterna betingad frist utöver den i avtalet bestämda leveranstiden. Såsom befrielsegrunder anses bl.a. svårighet att erhålla arbetskraft, eldsvåda, vattenbrist, kraftbrist, maskinskada eller andra rubbningar vid järnvägar, hamnar eller andra trafiksituationer, försening av fartyg eller andra transportmedel, kassationer under tillverkningen som icke skäligen kunnat förutses, utebliven, felaktig eller försenad leverans från säljarens leverantör eller från dessas leverantörer av delar, halvfabrikat, råmaterial, kraft m.m. eller andra förhållanden, likgiltighet av vilken art, som ligger utanför säljarens kontroll och som påverkar säljarens möjligheter att fullgöra sina leverantörs- förpliktelser. Har säljaren ej utan dröjsmål underrättat köparen om att sådan omständighet inträffat, äger han ej rätt att åberopa denna som befrielsegrund. Finner sig köparen icke kunna godtaga den sålunda uppgivna leveranstiden äger köparen, försåvitt icke godsets tillverkning fortskridit så långt, att säljaren icke anser sig kunna använda det för annan inneliggande eller kommande beställning, omedelbart häva avtalet.

– Betalning: Förskott 50 – 100 % (enligt betalningsvillkor som har angivits i fakturan) betalas när Köparen har bekräftat beställningen. Fakturabeloppet överförs till vårt bankkonto eller likvideras med betalkort. Slutfakturan betalas innan det beställda arbetet har kommit på plats eller omedelbart innan montaget har påbörjats. Om man inte har överenskommit annorlunda, ska våra kontraktsenliga kunder ha betalat fakturan senast det likviddatum som har angivits på fakturan. Vid försenad betalning utgår daglig dröjsmålsränta med 12 %. Framförd reklamation ändrar inte det likviddatum som har angivits på fakturan. De levererade varorna är Säljarens egendom intill dess Säljaren har fått hela beloppet. Om produkten levereras till tredje man (tillverkare av köksinredning/byggföretag etc) är Granitop ägare till godset intill dess att Köparen har betalat leveransen i sin helhet). Om Köparen kommer på obestånd eller nekar till att betala för det beställda (även vid anmärkning) har Granitop rätt att återkräva godset av Köparen.

– Ångerrätt: Ångerrätten gäller inte vid köp av våra produkter eftersom våra bänkskivor och andra stenprodukter är specialtillverkade efter konsumentens önskemål och har en tydlig personlig prägel. Vid en skriftlig kontrakt mellan köparen och säljaren som anser retur av beställda varor betalar köparen returfrakten om inget annat är överenskommet.

 Tvist: Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av skiljenämnd enligt estnisk lag om skiljemän. Säljaren äger dock rätt att för utfående av förfallen fordran väcka talan vid allmän domstol.

– Mallar/mallningar:
• Om egna mallar inlämnas skall de vara av sådan kvalitet att de går att använda i produktionen utan att nya behöver tillverkas. Dessa skall vara av styvt material som t.ex. plywood, spånskiva, masonit eller liknande. Mallar av papp, cellplast, kartong eller liknande material accepteras endast med kundens ansvar för ev. fel som kan uppstå när vi tillverkar enligt mallen.
• På mallarna skall det framgå vilka kanter som blir synliga samt vilka skivor som möts.
• Ska urtag göras i stenen skall placering samt urtagsmått vara angivet.
• Håldiameter samt placering av eventuella blandare, diskmedelspumpar och liknande detaljer skall vara angivet.
• Vid de fall kunden lämnat in mallar och Granitop ska montera stenen, förutsätts att hänsyn tagits till nödvändig justermån.
• Vid uppmätning bör slutkunden själv eller slutkundens representant närvara och kunna svara på uppkomna frågor. Om slutkunden eller dess representant är inte närvarande förbehåller vi oss rätten att avbryta arbetet och eventuella merkostnader för det debiteras av kund.
• Skåpstommar får inte flyttas eller ändras efter måttagning. Väggar får inte flyttas, gipsas, kaklas eller gapas. Om inte kunden anger annat önskemål, placeras hålen för spishäll, vask, blandare, centrerat i skåpet i bredd och djupled. Om alla skåpstommar är inte monterade och fastsatta eller i våg, bokas en ny tid för uppmätning, vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaden för extra uppmätning.
• Ytor som ska mallas skall vara rena från verktyg, provisoriska bänkar och annat material.
• På grund av råmaterialets begränsningar är den maximala möjliga längden på en stendetalj ca 3000 mm.

Om angivna förutsättningar inte är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att avbryta arbetet. Eventuella merkostnader för detta debiteras kunden. Återbesök kostar minst 875 kr och max 2500 kr (exkl. moms). Uppmätning kostar: 1200 kr (exkl. moms).

Monteringar:
• För att lättare beräkna personalåtgång eller bedöma om kranhjälp behövs, ska alla grundförutsättningar ( t.ex. antal våningar, storlek på hiss/ trapphus, svår terräng på inbärningssträckan och övriga påverkande förutsättningar) anges.
• Underlaget skall vara av sådan kvalitet att stenskivor kan monteras på detta. Före montage bör bänkskivornas underlag vara i våg, en tolerans på +/-3 mm gäller för hela ytan, inklusive stommar och stödreglar. Om detta ej är uppfyllt, har montörer rätt att lämna stenskivor på av oss bedömd lämplig plats och monteringen avses med det vara slutförd.
• Väl tilltagna urspåringar i bänkskåp för diskhoar, spishällar och liknande detaljer skall utföras av kunden eller av denne anlitad hantverkare. Framkantlisten samt sidostommen där diskhon monteras brukar vi vara tvungna att kapa av några cm eller i vissa fall tas framlisten helt bort utan att säljaren ersätter den med en ny.
• Kakel får inte vara monterat så att det hindrar montage av stenen.
• Kombineras sten med bänkar av annat material, skall dessa monteras efter att stenen ligger på plats.
• Ytor där sten ska monteras skall vara rena från verktyg, provisoriska bänkar och annat material.
• Vid montage bör slutkund eller slutkundens representant vara på plats och godkänna bänkskivor och montage. Om detta ej är uppfylld, avses material och montage godkänd.
• Ibland kan även lite lack/ färgskada förekomma på väggarna mm där skivorna ”tvingas” in.
• Granitops förbrukningsmaterial ingår i monteringspriset.

– Följande punkter ingår ej i stenmonteringen:
• Skyddsavtäckning av golvytor. (vi kan inte ta av våra skor med hänsyn till att vi bär tunga saker)
• El- och rörarbeten.
• Fastsättning av lösa delar som t.ex. kranar, diskhoar som inte ingår i ordern.
• Fogning mot mötande material mellan bänkskivor och t.ex kakel, stänkskydd mm
• Finstädning

Om angivna förutsättningar inte är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att avbryta arbetet. Eventuella merkostnader för detta debiteras kunden. Återbesök kostar minst 975:- kr och max 2500:- kr (exkl. moms).

– Övriga observationer:
Carrara marmor, övriga marmor, sandsten och kalksten är ömtåliga, de kan skadas av syra, vin, färgämne, högvärme mm och de kan lätt repas, blankpolerade marmor går inte att göra något åt men matt marmor kan man ibland slipa bort repan. Även svarta granit är delvis känsliga för vissa ämne, så kan ibland hända att man får fläckliknande märke av olika ämne, ibland försvinner de av sig själv och ibland finns de kvar. Granit tål värme.
Kompositsten tål värme upp till ca 110 grader men i övrigt är komposit ett tålig material.

– FAQ – Toleranser för naturstensbänkar
Observera att sten är ett material som bildats av naturen och kan därför inte strikt jämföras med uppvisat prov. Det kommer alltid att förekomma mer eller mindre variationer och dessa kan inte leda till reklamationer.
Vanligt förekommande variationer i natursten som måste accepteras:
• Små luftblåsor som är mycket vanliga i bl.a. ljus Carrara marmor. Dessa uppträder ofta som små ljusa prickar eller håligheter.
• Små opolerade prickar eller håligheter som oftast finns i polerad granit. Granitsort och ljussättning påverkar framträdandet av dessa.
• Läkta stick som ibland kan uppfattas som sprickor i stenen.
• Tydligt framträdande fläckar i finkornig granit som inte överskrider storleken av en femkrona.
• Övriga färgvariationer i samma leverans förutsatt att de olika stenarna tagits från samma sändning.
• Förutom naturliga variationer måste också fackmannamässigt utförda reparationer accepteras.

– Toleranser vid tillverkning:
• Rätvinklighet +/- 2%.
• Buktighet +/- 2 %.
• Tjocklek +/- 2 mm inom samma leverans. Skivor som möts slipas ihop till samma tjocklek i framkant.
• Måttavvikelser på längd +/- 5 mm och bredd +/- 2 mm.
• Urtagsmått +/- 3 mm. Placering av urtag/blandarehål +/- 3 mm i längd och bredd.
• Överhäng +/- 3mm
• Planmonterad diskho (flush-fit) yta +/- 2 mm. Varken sten, plåt eller glasskiva är alltid helt rak. Alla leverantörer av diskhoar medger att det kan förekomma att diskhoar är inte 100% helt raka, det går inte att ”leta” fram 100% raka diskhoar.
• Planmonterad spishäll (flush-fit) storlek +/ 0-3 mm. Observera att vissa leverantörer av spishällar rekommenderar mjukfog mellan sten och glasskiva på minst 3 mm. Minskas fogen lämnar de ingen garanti för glasskivans hållbarhet.

Ovanstående avvikelse gäller om både stommen och alla väggar är raka och rätt monterade, om köparens kök eller där stenskiva skall monteras är sneda då begränsas Granitops möjlighet att tillverka stenskivan utan springa mellan bänkskivan och väggarna.
Om väggarna eller skåpen inte är raka kan det påverka överhängen och CC på urtagsmått (för spishäll och diskhon) på bänkskivorna upp till 10 mm.


Detta avtal gäller så fort köparen och säljaren har godkänt affären.